Jeszcze trochę o oświadczeniach.

Tym razem może niekoniecznie o kwiatkach, ale równie ciekawie.

Już od kilku dni obowiązują nowe przepisy w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Część z Was już „przeszła” nową ścieżkę rejestracji oświadczeń. Wygląda na to, że „nie taki diabeł straszny”. Chociaż uważam, że na razie powiatowe urzędy pracy nie końca wiedzą jak stosować się do nowych przepisów. W dzisiejszym wpisie kilka uwag odnośnie nowych oświadczeń.

Nowy wzór oświadczenia nie jest wolny od niejasności. W pkt 3 musimy podać informacje dotyczące oferowanej cudzoziemcowi pracy. Już na samym początku są dwa podpunkty, które mogą być niezrozumiałe: „Stanowisko/rodzaj pracy wykonywanej przez cudzoziemca” oraz „Nazwa i kod zawodu”. W „poprzedniej” wersji mieliśmy tylko nazwę zawodu. Obecne zapisy moim zdaniem służą do celów statystycznych. Jednocześnie pamiętajcie, że nie zawsze w tych punktach będą jednobrzmiące zapisy. Nawet w przypadku zatrudniania na podstawie umowy o prace w naszej strukturze możemy mieć stanowiska pracy nazwane w taki sposób, że będziemy musieli „odszukać” je w klasyfikacji zawodów. Na przykład „pomocnik piekarza” nie występuje w oficjalnej klasyfikacji zawodów. Trzeba zastosować w takim przypadku zawód „Pozostali piekarze gdzie indziej nie sklasyfikowani”

Kolejnym problematycznym punktem jest „Miejsce wykonywania pracy”. Właściwie to nie sam ten punt co jego rozwinięcie w nawiasie. Znajduje się tam dopisek „podać adres łącznie ze wskazaniem powiatu i gminy”. Nie będzie problemu jeśli moi pracownicy wykonują prace „stacjonarnie”, ale jeśli są to pracownicy budowlani czy kierowcy; może pojawić się problem z tak dokładnym określeniem miejsca wykonywania pracy. Tym bardziej, że z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że przy elektronicznej formie składania oświadczenia nie mam możliwości ręcznego wpisania w tym miejscu uwag w stylu „cały teren RP”. Jest to o tyle istotne, że zgodnie nowym zapisem art. 87 ust 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy praca cudzoziemca musi być wykonywana na warunkach określonych w oświadczeniu a sama instytucja oświadczenia stanowi wyjątkową sytuację zwalniającą cudzoziemca z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Tak więc wykonywanie pracy niezgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu sprawia, że cudzoziemiec nie korzysta z tego zwolnienia a co za tym idzie powinien mieć zezwolenia na pracę. Jeśli go nie posiada - nielegalnie wykonuję pracę a my powierzamy mu nielegalne jej wykonywanie.

Jest jeszcze jedno miejsce, które może wzbudzić zakłopotanie przy wypełnianiu formularza, jest to pkt 5.2 określający cel rejestracji oświadczenia. Obecnie mamy następujący wybór:

a) dla cudzoziemca, który będzie składał wniosek o wydanie wizy w celu wykonywania pracy;

b) dla cudzoziemca, który będzie składał wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy;    

c) dla cudzoziemca, który będzie przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego;    

d) dla cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) na podstawie wizy w celu wykonywania pracy, 2) na podstawie wizy wydanej w innym celu, 3) na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, 4) w ramach ruchu bezwizowego.

A co w przypadku cudzoziemca, który posiada już wizę w celu wykonywania pracy a obecne przebywa poza granicami RP? Taka sytuacja nie została przewidziana.

Jak zatem widać formularz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w najbliższym czasie powinien zostać zmieniony a przez to bardziej dostosowany do realiów prowadzenia działalności gospodarczej i zatrudniania pracowników.