12 listopada 2018r. – święto czy wolne?


Od dwóch dni trwa dyskusja odnośnie nowego pomysłu na uhonorowanie 100-lecia odzyskania w 1918r. przez Polskę niepodległości.

W trybie błyskawicznym Sejm RP uchwalił projekt ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (tekst wraz z uzasadnieniem). W całej dyskusji nad projektowanymi przepisami dochodzi jednak do wielu uproszczeń i przejawów niezrozumienia regulacji dotyczących pracy w święta, dlatego postanowiłem się wypowiedzieć.

Po pierwsze nie można utożsamiać wprowadzenia ustawowego święta z wprowadzeniem dnia wolnego od pracy w potocznym rozumieniu tego słowa. Faktycznie zgodnie z art. 1519 Kodeksu pracy dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta. Projekt omawianej ustawy wskazuje wyraźnie na to, że 12.11. będzie dniem wolnym od pracy. Wolnym, ale w rozumieniu Kodeksu pracy. Oznacza to, że praca w takim dniu jest dopuszczalna z tym, że wiąże się z nią obowiązek zapewnienia innego dnia wolnego lub rekompensata pieniężna.

Kodeks pracy w regulacji art. 15110 określa sytuacje, w których dopuszczalna jest praca w święto, i tak możliwe jest wymaganie wykonywania pracy przez pracowników:

„…1) w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;

2) w ruchu ciągłym;

3) przy pracy zmianowej;

4) przy niezbędnych remontach;

5) w transporcie i w komunikacji;

6) w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych;

7) przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób;

8) w rolnictwie i hodowli;

9) przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w:

a) ……………………………..

b) zakładach świadczących usługi dla ludności,

c) gastronomii,

d) zakładach hotelarskich,

e) jednostkach gospodarki komunalnej,

f) zakładach opieki zdrowotnej

5) i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,

 g) jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę,

 h) zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku;

10) w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta;

11) przy wykonywaniu prac:

a) polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni, o których mowa w art. 1519 § 1, są u niego dniami pracy,

b) zapewniających możliwość świadczenia usług, o których mowa w lit. a.”

Jak zatem można się przekonać w wielu zakładach pracy, dzień 12.11. nie będzie dniem wolnym od pracy. Praca w nich będzie wykonywana. Dodatkowo w projekcie ustawy zawarto zapisy umożliwiające wykonywanie pracy w święto przez placówki handlowe:

Art. 3. W dniu 12 listopada 2018 r. nie obowiązują zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta, o których mowa w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. poz. 305 i 650).

Ten zapis pozwala na planowanie pracy we wszystkich placówkach handlowych w Polsce. Jeśli dobrze Państwo pamiętacie jednym z powodów wprowadzenie regulacji zakazujących handlu w niektóre dni była chęć zagwarantowania rodzinnego obchodzenia świąt przez pracowników handlu.

W świetle przepisów kodeksu pracy oraz projektowanej ustawy 12.11. będzie dniem całkowicie wolnym od pracy np.: w szkołach i placówkach oświatowych, urzędach państwowych czy też samorządowych itp. Tak więc grupa beneficjentów nowego święta jest ograniczona. Dodatkowo zwolnienie z świadczenia pracy w dniu świątecznym nie obejmuje osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.

Co przysługuje pracownikowi w przypadku świadczenia pracy w dniu świątecznym?

Pracodawca w takim przypadku zobowiązany jest do oddania takiej osobie innego dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego czasu pracy. Przykładowo, można zrekompensować dzień 12.11. wolnym w dniu 02.11.

W przypadku braku możliwości rekompensaty dniem wolnym do końca okresu rozliczeniowego, należy wypłacić pracownikowi dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100% za każdą godzinę pracy w święto.

Tak więc wprowadzenie nowego święta w tym roku nie wprowadza bezwzględnego zakazu pracy. Co więcej ustawodawca rozszerza możliwość pracy na placówki handlowe. Tak naprawdę, w moim odczuciu, 12.11 jako dzień świąteczny jest korzystny dla bardzo ograniczonej grupy pracobiorców. Dla pracodawców jest tylko kolejnym powodem mogącym doprowadzić do zwiększenia kosztów działalności a co za tym idzie również do strat. Jak najprościej to wyjaśnić? W moim przypadku na ten dzień miałem zaplanowane szkolenie w Katowicach. Z uwagi na fakt, ze w święto raczej nikt nie będzie chciał w szkoleniu uczestniczyć musze znaleźć inny dzień na to szkolenie. Może się okazać, ze ten nowy dzień nie będzie odpowiadał osobom, które już wyraziły chęć uczestnictwa. Wówczas to szkolenie nie dojdzie do skutku. Strata dla uczestników – rak możliwości pogłębienia wiedzy. Strata dla mnie – brak zapłaty za szkolenie. Strata dla Skarbu Państwa – mniejsze wpływy z podatków VAT i PIT. Reasumując: nowe święto – strata dla wszystkich.